Over Het Klimaatmuseum

"Pas als we ons een alternatieve, groene, duurzame wereld kunnen verbeelden, kunnen we deze ook creëren."
Laura van Rutten, oprichter

Doel
Het Klimaatmuseum maakt tentoonstellingen, organiseert programma’s en creëert bewustwording over klimaatverandering.

Missie
Het Klimaatmuseum stimuleert en faciliteert creativiteit, verbeelding en dialoog op het gebied van klimaatverandering.

Visie
Het Klimaatmuseum geeft een cultureel-artistiek en hoopgevend antwoord op de klimaatcrisis, en werkt op die manier mee aan een duurzamere wereld.

Kernwaarden
Het Klimaatmuseum is duurzaam, innovatief, gastvrij, open en positief.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Het Klimaatmuseum onderzoekt vernieuwende, interdisciplinaire, laagdrempelige, invoelbare en duurzame museale vormen. Het museum betrekt hierbij een groot en divers publiek en werkt nauw samen met kunstenaars, designers, performers en andere creatievelingen. Het museum biedt handelingsperspectieven, werkt anyline (offline en online zijn verweven), is deskundig en heeft een voorbeeldfunctie. Het Klimaatmuseum ambieert om zo snel mogelijk van een museum met wisselende activiteiten uit te groeien tot een permanent museum.

Bestuurssamenstelling
Stichting Het Klimaatmuseum heeft een raad van toezichtmodel. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht bestaat momenteel uit 4 leden, die tezamen een brede en relevante expertisemix hebben: klimaat, musea, doelgroepen en financiën. De leden worden voor 4 jaar benoemd, waarna zij nog eenmaal voor 4 jaar herkozen kunnen worden. De raad van toezicht vergadert een aantal keer per jaar, adviseert de directeur-bestuurder en past de Governance Code Cultuur toe.

Raad van toezicht
Anne Knol (voorzitter)
Denise de Boer (penningmeester)
Annemarie den Dekker (algemeen lid)
Thiëmo Heilbron (algemeen lid)

Directeur-bestuurder
Laura van Rutten

Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een onkostenvergoeding voor hun aanwezigheid bij vergaderingen. De directeur-bestuurder, teamleden en andere mensen en partijen die werkzaamheden uitvoeren voor Het Klimaatmuseum worden momenteel beloond op freelance basis. Het Klimaatmuseum heeft (nog) geen werknemers in dienst.

Contactgegevens
Naam: Stichting Het Klimaatmuseum
E-mailadres: info@hetklimaatmusuem.nl
Postadres: Roelof Hartplein 122, 1071 TT Amsterdam
Telefoonnummer: 0611247829

Zakelijke gegevens
KvK: 72088567
RSIN: 858981208
IBAN: NL 72 TRIO 0379 6528 62
BTW-nummer: 858981208B01

ANBI
Het Klimaatmuseum is een culturele ANBI. Dit biedt donateurs extra belastingvoordeel. Particulieren mogen 1,25 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen mogen 1,5 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op 22 september 2018 was Het Klimaatmuseum met Project 2050 onderdeel van het Klimaatfestival in Utrecht. In het najaar van 2019 wordt de eerste tentoonstelling georganiseerd.

Financiële verantwoording
Het Klimaatmuseum is pas opgericht. De eerste jaarrekening verschijnt begin 2020.